ANBI status

ANBI status

STICHTING VRIJWILLIGERS SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Dit betekent dat uw donatie aan de Stichting als gift aftrekbaar is via de aangifte inkomstenbelasting (IB)

Onderstaand de in verband met de ANBI status verplicht openbaar te maken gegevens:

Naam:           STICHTING VRIJWILLIGERS  SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

RSIN  nummer: 816061014

Contactgegevens: Bankrasweg 1          1183 TP Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  M. van ’t Schip;  Penningmeester; A. de Boer; Secretaris; A. Brink;  Bestuurslid: N. v Leeuwen en B.v Flierenburg

Beleidsplan:

Faciliteren van de publieksactiviteiten en het verbeteren van de dierenverblijven en de informatie aan bezoekers in Villa Kakelbont in 2016.

Beloningsbeleid:

De bestuurders van  Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove ontvangen geen bezoldiging en ook geen onkostenvergoeding

De doelstelling

Teneinde een bijdrage te leveren aan een voortgaand bewustwordingsproces, ter bevordering van de toenemende gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor natuur en milieu, stelt de stichting zich ten doel mogelijkheden te verschaffen tot ontplooiing, ontspanning en recreatieve activiteiten van volwassen en kinderen met betrekking tot natuur en milieu op Speelboerderij Elsenhove, te Amstelveen, mede ter ondersteuning van deze door de gemeente Amstelveen in exploitatie genomen speelboerderij

Bron: artikel 2 van de statuten


Een verslag van de verrichte gesubsidieerde activiteiten en investeringen van Stichting vrijwilligers speelboerderij Elsenhove in 2016

 

Boerenlanddag 29 mei                                   zo.dag    864 bezoekers

Amstelland-dag       5 juni                              zo.dag    523 bezoekers

Bijendag            28 augustus                          zo.dag     295 bezoekers

Halloween       zondag 30 oktober                zo.dag      bezoekers

 

De kleine activiteiten, 3x poppenkast, 8 x broodbakken; zijn bezocht door bezoekersaantallen variërend tussen de 44 en 717.

 

Investeringen

In 2016  is een geiten-klimrek gerealiseerd door de Gemeente Amstelveen. Door de Stichting is €1000,00 bijgedragen. Voor nieuwe inrichting en verbetering dierenverblijven in Villa Kakelbont is 6000,00 bijgedragen. Daarnaast is er €750,00 bijgedragen aan het boekje Amstelland vanwege het 4o-jarig bestaan van Elsenhove.


 

Financiële verantwoording (2016):

Balans per

31-12-2016

31-12-2015

Activa
Kas                 736,73          817,01
Rabo bank             1.026,09      6.035,00
Rabosparen
           12.417,81    10.558,46
Nog te ontvangen bedragen                    0,00         0,00
Totaal          14.180,63    17.410,47

    ========

    ========

Passiva
Eigen vermogen           14.180,63     15.160,47
Nog te betalen bedragen                     0,00       2.250,00
Totaal         14.180,63
   17.410,47

    ========

    ========

Specificaties

    ========

Eigen vermogen

Continuiteitsreservering                                8.000,00

Reservering meerjarenbeleid                        7.160,47

Stand 31 dec. 2015

Resultaat

Stand 31dec. 2016

 

 

 

15.160,47

-979,84

14.180,63

werkelijk

begroot

2016

2015

Baten
Gemeente Amstelveen             4.000,00      4.100,00
Donaties                 432,50         221,25
Opbrengst spaarvarken             2.095,86      1.982,55
Overige opbrengsten             1.439,54      2.838,09
Rente                  59,35              0,00
Totaal            8.027,25       9.141,89
            
Lasten
Organisatie en administratie              220,22         454,12
Activiteiten             3080,48       2786,32
Facilitaire ondersteuning            2.562,64       1.037,17  

 

Website en promotie

 

             359,39       1.149,81
Investeringen            2.784,36      2.800,00
Website en promotie                359,39       1.149,81
 Totaal            9.007,09      8.227,42
 Saldo            -979,84            81,23 0,00