ANBI status

ANBI status

STICHTING VRIJWILLIGERS SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Dit betekent dat uw donatie aan de Stichting als gift aftrekbaar is via de aangifte inkomstenbelasting (IB)

Onderstaand de in verband met de ANBI status verplicht openbaar te maken gegevens:

Naam:           STICHTING VRIJWILLIGERS  SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

RSIN  nummer: 816061014

Contactgegevens: Bankrasweg 1          1183 TP Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  M. van ’t Schip;  Penningmeester; A. de Boer; Secretaris; A. Brink;  Bestuurslid: N. v Leeuwen en B.v Flierenburg

Beleidsplan:

Faciliteren van de publieksactiviteiten en het verbeteren van de dierenverblijven en de informatie aan bezoekers.

Beloningsbeleid:

De bestuurders van  Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove ontvangen geen bezoldiging en ook geen onkostenvergoeding

De doelstelling

Teneinde een bijdrage te leveren aan een voortgaand bewustwordingsproces, ter bevordering van de toenemende gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor natuur en milieu, stelt de stichting zich ten doel mogelijkheden te verschaffen tot ontplooiing, ontspanning en recreatieve activiteiten van volwassen en kinderen met betrekking tot natuur en milieu op Speelboerderij Elsenhove, te Amstelveen, mede ter ondersteuning van deze door de gemeente Amstelveen in exploitatie genomen speelboerderij

Bron: artikel 2 van de statuten

 

Een verslag van de verrichte gesubsidieerde activiteiten en investeringen van Stichting vrijwilligers speelboerderij Elsenhove in 2017

Bezoekersaantal 2017                                    gehele jaar 95.376

Boerenlanddag 21 mei                                   zo.dag    1268 bezoekers

Amstelland-dag     11 juni                              zo.dag     879 bezoekers

Bijendag            27 augustus                          zo.dag     294 bezoekers

Halloween       zondag 30 oktober                zo.dag    600 bezoekers

 

De kleine activiteiten, 3x poppenkast, 8 x broodbakken; zijn bezocht door bezoekersaantallen variërend tussen de 44 en 717.

 

Investeringen

Door de Stichting is €1000,00 bijgedragen voor de aanschaf van een oude trekker als middelpunt op het erf. Daarnaast zijn er ook traptrekkers voor kinderen aangeschaft twv €650,00. Tevens zijn er nieuwe klompjes aangeschaft twv €355,00. Realisatie Schapen/kippenhok in de boomgaard voor de boerderij, kosten €1380,00 deels betaald ( € 500,00 ) actie supermarkt Deen.

 

 

Financiële verantwoording (2017):

Balans per

31-12-2017

31-12-2016

Activa
Kas                 572,96          736,73
Rabo bank             613,41      1.026,09
Rabosparen
           13.441,87    12.417,81
Nog te ontvangen bedragen                    0,00         0,00
Totaal          14.628,24    14.180,63

    ========

    ========

Passiva
Eigen vermogen           14.628,24     14.180,63
Nog te betalen bedragen                     0,00       0,00
Totaal         14.628,24
   14.180,63

    ========

    ========

Specificaties
 

    ========

Eigen vermogen

Continuiteitsreservering                                8.000,00

Reservering meerjarenbeleid                        6.180,63

Stand 31 dec. 2016

Resultaat

Stand 31 dec. 2017

 

 

 

14.180,63

447,61

14.628,24

werkelijk

begroot

2017

2017

Baten
Gemeente Amstelveen             4100,00      4.100,00
Donaties                 610,00         500,00
Opbrengst spaarvarken             2.142,42      2.500,00
Overige opbrengsten             1.412,75      1.100,00
Rente                  24,06            50,00
Totaal            8.289,23       8.250,00
            
Lasten
Organisatie en administratie              250,75         500,00
Activiteiten             2.676,14       3.200,00
Facilitaire ondersteuning            1.753,78       1.200,00  

 

Website en promotie

 

             359,39       1.149,81
Investeringen            2.803,66      2.600,00
Website en promotie                357,29         750,00
 Totaal            7.841,62      8.250,00
 Voordelig saldo            447,61            0,00