ANBI status

ANBI status

STICHTING VRIJWILLIGERS SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Dit betekent dat uw donatie aan de Stichting als gift aftrekbaar is via de aangifte inkomstenbelasting (IB)

Onderstaand de in verband met de ANBI status verplicht openbaar te maken gegevens:

Naam:           STICHTING VRIJWILLIGERS  SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

RSIN  nummer: 816061014

Contactgegevens: Bankrasweg 1          1183 TP Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  M. van ’t Schip;  Penningmeester; A. de Boer; Secretaris; A. Brink;  Bestuurslid: N. van Leeuwen en B. van Flierenburg

Beloningsbeleid:

De bestuurders van  Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove ontvangen geen bezoldiging en ook geen onkostenvergoeding

Beleidsplan:

Faciliteren van de publieksactiviteiten en het verbeteren van de dierenverblijven en de informatie aan bezoekers.

De doelstelling

Teneinde een bijdrage te leveren aan een voortgaand bewustwordingsproces, ter bevordering van de toenemende gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor natuur en milieu, stelt de stichting zich ten doel mogelijkheden te verschaffen tot ontplooiing, ontspanning en recreatieve activiteiten van volwassen en kinderen met betrekking tot natuur en milieu op Speelboerderij Elsenhove, te Amstelveen, mede ter ondersteuning van deze door de gemeente Amstelveen in exploitatie genomen speelboerderij

Bron: artikel 2 van de statuten

 Een verslag van de verrichtte gesubsidieerde activiteiten en investeringen van Stichting vrijwilligers speelboerderij Elsenhove in 2020:

Bezoekersaantal 2020                                gehele jaar 50.004  De helft van het jaar is de boerderij gesloten geweest ivm Corona.

Boerenlanddag 16 juni                                 zo.dag

Amstelland-dag     2 juni                              zo.dag

Bijendag            30 juni                                 zo.dag

Halloween       zondag 27 oktober              zo.dag

 

De kleine activiteiten:

De activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden vanwege Corona.

Financiële verantwoording (2019):

Balans per

31-12-2019

31-12020

Activa
Kas        810,00                  808,00
Rabo bank betaalrekening    4.457,57 2.093,33
Rabosparen
  10.445,65 10.446,65
Nog te ontvangen bedragen            0,00           0,00
Totaal  15.713,22       13.347,98 

    ========

    ========

Passiva
Eigen vermogen    4.713,22 13.347,98
Nog te betalen bedragen     1.000,00
Totaal   15.713,22
    13.347,98

    ========

    ========

 

    ========

 

 

 

2019

2020

Baten
Gemeente Amstelveen  4.100,00      4.100,00
Donaties      110,00   255,00
Opbrengst spaarvarken  1.039,61   610,80
Inkomsten  1.827,25       0,00
Overige inkomsten  1.500,00  100,01
Rente            1,09          1,00
Totaal  8.577,95  5.066,81
            
Lasten
Organisatie en administratie     350,78     209,70
Activiteiten
2.856,46
    117,69
Facilitaire ondersteuning  1.608,64 1.556,15  

 

Verbeteringen boerderij 2.413,62  3.645,69
Website en promotie  189,96     263,33

639,49

 Totaal  7.419,46  6.432,05
 Resultaat 1.158,49  -1.365,24